Teatro Tagoba y Gran Casino Vila-real (Valencià)

VALENCIÀ     CASTELLANO     ENGLISH

1. HISTÒRIA | INTRODUCCIÓ

EL GRAN CASINO | VILA-REAL

La construcció de l’edifici del Gran Casino de Vila-real es va iniciar a l’any 1910, dotant a la emergent ciutat d’un centre social de gran importància on es reunia l’alta societat del moment. Suposà un punt de referència al voltant del qual es van desenvolupar grans esdeveniments per a la ciutat i es van firmar importants tractes comercials que han fet prosperar la indústria de la ciutat. La família Font de Mora va ser una de les principals fundadores d’aquest centre cívic.

Però la llavor del Gran Casino per a la ciutat no va acabar en les reunions que es van dur a terme al voltant del seu any d’apertura, sinó que ha estat un edifici funcional fins a hui en dia sempre al servei de la ciutadania. Al llarg de la seua història ha sofert diferents reestructuracions i ha albergat diferents usos que sempre han sigut públics. Abans de quedar tancat, uns anys abans d’aquesta rehabilitació, albergava una oficina bancària, la sede de la penya taurina i la universitat popular.

La seua rehabilitació amb la finalitat de protegir, conservar, recuperar i posar en valor aquest bé patrimonial comporta molt més que el benefici directe de l’actuació, sinò que suposa una excel·lent oportunitat per a albergar un centre de dinamització de l’activitat al seu voltant. La intervenció pretén recuperar la intregritat de l’edifici que, a poc a poc, al llarg dels anys s’ha anat fragmentant a través de reformes parcials.

 

EL TEATRE DEL GRAN CASINO

No es pot entendre el conjunt de l’edifici si ens oblidem del teatre del Gran Casino, actualment teatre TAGOBA. Aquest suposa una part més del conjunt del Gran Casino.

El teatre del Gran Casino ja estava en funcionament a l’any 1920, quan es va estrenar la opereta de “El Dragón de Fuego”, musicalitzada pel vila-realenc José Goterris Sanmiguel. Durant les dècades dels anys 40 i 50,  diverses funcions de caràcter popular es van desenvolupar al seu interior i, als últims anys de funcionament, es va emplear com a lloc d’esdeveniments i d’assaig de l’orquestra municipal.

El nom de TA-GO-BA vé de la Rondalla TA-GO-BA Levantina, que a la seua vegada rep el nom dels tres artistes de Vila-real: Francisco Tàrrega Eixea, José Goterris Sanmiguel i Joaquín Barrachina Aparici. La Rondalla va utilitzar el teatre durant diversos anys.

Podem trobar diferents exemples de teatres com el TAGOBA vinculats als centres socials de principis del segle XX. Es tractava de teatres amb dos llotges i una platea plana, una adaptació “en ferradura” italians adaptats a les necessitats de la població.

Teatre El Siglo, Carlet

Casino, Quart de Poblet

Teatre Serrano, Gandia

La seua recuperació és una mostra del valor patrimonial, no només del municipi, sinò de tota la Comunitat Valenciana i de la seua història.

LA INTERVENCIÓ EN LA PREMSA

La recuperació patrimonial d’aquest bé de tant de valor per al municipi ha estat seguit de molt a prop per la premsa, que ha mostrat clarament tot el procés amb els seus alts i baixos. Des del moment de l’adquisició fins a la finalització de les obres, s’han anat emitint diverses entrevistes i notes informatives recollint els avanços. Aquestes notícies poden ser consultades a les hemeroteques i constitueixen el testimoni de la transparència amb que s’ha portat a terme la intervenció.

 

2. PROCÉS D’INTERVENCIÓ | PRESA DE DADES PRÈVIA

CRITERIS D’INTERVENCIÓ

Una intervenció en el patrimoni és un fet únic. Cada edifici té uns condicionants i unes necessitats diferents i s’ha d’abordar el problema des d’un punt de vista que englobe tant el present com totes les capes d’històries del passat.

La rehabilitació s’ha realitzat partint del respecte al patrimoni, d’entendre l’edifici i portar-lo al nou segle, d’afegir a la seua vida sense omitir el seu passat, de fer-lo créixer i millorar. En aquesta línia d’intervenció, es va realitzar una extensa fase d’estudi que va permetre entendre tots els espais com eren, com han sigut i les modificacions que han sofert. També es van estudiar en profunditat les seues tècniques constructives, molt diferents a les actuals, i les seues patologies. L’edifici estava mostrant les seues necessitats i s’havien d’atendre amb coneixement i respecte.

Tota decisió conscient sobre l’edifici ha estat fonamentada sobre aquests estudis. Així s’ha anat construint cada una de les diferents actuacions d’intervenció.

EL GRAN CASINO Y EL TEATRE TAGOBA. EQUIPAMENTS DEL SEGLE XXI

El Gran Casino i el teatre TAGOBA han sigut i continuaran sent un edifici per a tots els vila-realencs, un equipament públic construït per gent del poble per a la gent del poble.

A la seua rehabilitació s’ha volgut emfatitzar aquesta vinculació amb la ciutadania i els nous usos s’han mantés per a la utilització pública: oficines municipals, sala d’esdeveniments, sala d’exposicions, teatre i usos públics per a Vila-real. Resultava necessari garantir que tots els veïns pogueren fer-ne ús i per tant garantir l’accessibilitat universal a tots i cadascun dels punts de l’edifici. Es crea doncs, un nucli de comunicació vertical situat sota un lluernari i amb un ascensor al mig. També es modifica tota la superfície de l’última planta, eliminant les nombroses diferències de nivell que existien originàriament.

La sostenibilitat també és un requeriment per a un edifici adaptat a les demandes del segle XXI. S’han renovat totes les instal·lacions, incorporant sistemes de calefacció, ventilació i il·luminació d’alta eficiència energètica.

 

3. PROCÉS D’INTERVENCIÓ | FUSTERIA I SERRALLERIA

REPOSICIÓ DE FUSTERIA EXTERIOR. MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Totes les fusteries a excepció de les situades a l’entrada de la planta baixa presentaven diverses modificacions pel pas del temps i danys deguts a l’entrada d’aigua.

Per tant, s’han actualitzat respectant el diseny de les fusteries històriques i adequant-les a les demandes actuals. S’han instal·lat unes finestres de fusta amb una secció massissa i un doble vidre amb càmera. Les noves fusteries presenten una gran millora energètica enfront de les antigues, el que suposa una millora de l’eficiència energètica general de l’edifici.

Les portes i finestres de planta baixa s’han restaurat per complet, eliminant elements impropis que s’havien afegit amb el pas dels anys i recuperant la coloració original. S’han fet empelts de fusta de mobila per a reparar aquelles fraccions que s’havien perdut o presentaven danys.

 

ADEQUACIÓ DELS BALCONS

Amb les modificacions realitzades a l’última planta per a eliminar les diferències de cotes i conseguir l’accessibilitat universal a tot l’edifici, els antics balcons que presentaven deteriorament, havien quedat a una altura inferior.

Per a matindre la funcionalitat d’aquests balcons, s’han hagut de desmuntar, reparar i reubicar al de la planta nova.  Al realitzar el desmuntatge, s’han impermeabilitzat per a evitar futures patologies.

REHABILITACIÓ DE SERRALLERIA

Al llarg de l’edifici trobem diverses mostres de serralleria originals en diversos estats de conservació que s’han recuperat per complet. A la barana de l’escala imperial s’ha eliminat el detritus ocasionat pel pas del temps.

Durant l’execució de les obres va aparéixer la barana de la primera llotja del teatre, que es trobava situada dintre d’una paret en la seua ubicació original. Aquesta s’ha recuperat i, com la de la segona llotja, s’ha restaurat eliminant l’òxid i altres desperfectes i se’ls ha donat una pintura de protecció. No s’han reposat les peces de decoració que han desaparegut com a mostra de l’antiguetat i l’originalitat de la barana.

Per primera vegada des de la inaguració de l’edifici, totes les serralleries son funcionals i estan a disposició de tota la població del municipi.

 

4. PROCÉS D’INTERVENCIÓ | COBERTA I ESTRUCTURA

LA NOVA COBERTA. TECNOLOGIA I TRADICIÓ

Gran part de les patologies del Gran Casino han estat produïdes per l’acció de l’aigua durant tants anys, la qual entrava a través de la coberta.

La nova coberta parteix de la solució de teulada tradicional i incorpora elements constructius actuals. Sobre el tauler de taulell ceràmic es col·loca un panell sandvitx amb impermeabilització i les teules àrabs. D’aquesta manera es garanteix la impermeabilització i una millora en l’eficiència energètica.

Les zones de coberta que careixien de taulell ceràmic s’ha reconstruït emprant tècniques tradicionals per a utilitzar la mateixa solució constructiva.

ELS CLARABOIES: ENTRADES DE LLUM

L’entrada principal de llum del teatre TAGOBA es produeix a través d’una gran claraboia situada sobre el pati de butaques. Aquesta claraboia permet la correcta ventilació de l’espai i es situa amb la mateixa disposició que la que existia anteriorment.

S’obri una segona claraboia damunt la nova escala metàl·lica que la il·lumina i ompli de llum també l’espai que la envolta.

 

L’ESQUELET DE TAULELL

L’edifici s’assenta sobre una estructura complexa de murs de fàbrica de rajola massissa i forjats de nervi de fusta o metàl·lics amb revoltó ceràmic, seguint el sistema tradicional.  La utilització del metall i la gran longitud del va a l’època de construcció és signe de la importància de l’edifici i de la cura que van tenir durant la seua execució.

En general, el sistema estructural es troba en bon estat. Al teatre, part del forjat de la primera llotja presentava un deteriorament elevat per l’acció de la humitat i ha sigut necessari demolir-ho i reconstruir-lo. Els nous elements estructurals emprats han estat construïts en metall, creant una distinció entre els elements històrics i els de nova construcció.

 

5. PROCÉS D’INTERVENCIÓ | FAÇANA I INTERVENCIÓ ACABATS

 

ACABATS INTERIORS

Els acabats interiors han estat escollits de manera que siguen compatibles amb la construcció històrica. Els elements de nova construcció introduïts a l’edifici han estat construïts amb materials actuals, creant així una barrera temporal i un diàleg entre el present i el passat. S’han recuperat elements patrimonials existents i d’interès.

Els paraments s’han recobert amb morter transpirable amb una pigmentació escollida per a cada espai, reduint el manteniment. La transpirabilitat evitarà futurs problemes d’humitats.

La ceràmica s’empra en els paviments dels espais d’ús públic com a mostra del vincle amb aquest material.

GRAN CASINO

L’entrada del Gran Casino ens rep amb un paviment manufacturat al municipi i un fals sostre de plaques despenjades. Aquesta sala d’entrada ens mostra el diàleg entre els pilars de taulell ceràmic existents i el fals sostre de plaques despenjades.

La il·luminació d’aquesta planta està realitzada utilitzant unes lluminàries de gran tamany emulant un pati intern.

A la planta primera trobem la sala de ball, el punt més emblemàtic i on s’han centrat les feines de rehabilitació. S’ha recuperat el paviment de fusta de mobila i el fals sostre amb un cassetonat original d’algeps, el qual ha sigut reparat i pintat.

La coberta s’ha desmontat i restituït per complet adequant-la a les demandes energètiques actuals i solucionant tots els problemes d’entrada de aigua que tenia l’edifici.

TEATRE TAGOBA

S’han restituït tots els revestiments del teatre tant de paraments, com de paviments i sostre degut al seu dolent estat de conservació i a la constant entrada d’aigua al llarg dels anys.

Aquests nous acabats s’han adequat per a millorar l’acústica de las caixa escènica. Per aquest motiu s’ha utilitzat una moqueta de baix manteniment i alta durabilitat.

La recuperació de les baranes de les llotges i de les columnes de fundició posa en correspondència el pas del temps.

A les zones amb menys demanda acústica s’ha recuperat el taulell, mostra material de la formació dels murs.

 

6. PROCÉS D’INTERVENCIÓ | NUCLI D’ESCALA

UNA NOVA ESCALA. NEXE D’UNIÓ EN LA HISTÒRIA

La ubicació de la nova escala ha sigut triada de manera que connecte les superfícies dels dos  usos, per aquest motiu resulta necessari colocar-les als punts on aquests es troben. Es tracta, a més a més, de la intervención més forta que sofrirà l’edifici a l’allotjar una nova estructura.

Amb aquests condicionants resulta natural la seua ubicació. El punt triat és un dels punts d’unió entre el Gran Casino i el teatre TAGOBA i on estaven situats històricament els accessos entre els mateixos. També s’ubica on les antigues plantes precisaven una major necessitat d’intervenció i una pitjor conservació. L’antic pati es cobreix amb una claraboia que ilumina tot el nucli amb el sistema que van pensar els antics.

La nova estructura metàl·lica dialoga amb els espais i els alleugera, establint una connexió entre els seus espais i els diferents punts de la història. Es tracta d’un element actual que connecta totes les plantes i tots els punts de la història de l’edifici.

L’escala actualitzada i de color groc i les parets històriques amb enlluït d’algeps dialoguen íntimament i mostren les vessants del projecte i la seua voluntat de continuar i seguir construint la història.

EL NUCLI VERTICAL. MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT

L’edifici del Gran Casino i del teatre TAGOBA precisava d’una actualització del seu nivell d’accessibilitat per a adaptar-lo als nous usos i a la nova manera de funcionar. Aquest nou nucli vertical passa a ser el cor de l’edifici i el punt de connexió entre el Gran Casino i el teatre. La introduccció d’un nucli d’escales permet incorporar un nou element d’accessibilitat. En cap moment de la seua història l’edifici ha tingut un nucli vertical únic que permet transitar les seues plantes directament.

També ha permés la incorporació d’un ascensor al centre, fent que tots els punts resulten acccesibles.

 

7. CAIXA ESCÈNICA | EVOLUCIÓ DE L’ESPAI

LA RECUPERACIÓ D’UN ESPAI PERDUT

Al llarg del temps la caixa escènica havia sofert grans modificacions en comparació al seu espai original, que s’ha pretés recuperar durant la intervenció. Aquest estava modificat en diversos punts i en altres en mal estat i ha sigut necessari entendre els motius de l’espai per a entendre com estava organitzat.

D’una banda, s’havien modificat les relacions visuals entre els dos llotges i l’escenari. S’havia construït un envà amb finestres a la primera llotja que negava part de les vistes i s’havia tancat l’accés a l’escenari per complet a la planta segona.  D’altra banda hi havien diversos elements en mal estat de conservació, com l’escenari i la boca d’escena, que ha sigut imprescindible reconstruir.

La intervenció tracta de solucionar aquests problemes i recuperar la caixa escènica al complet. S’ha desmuntat el fals sostre existent a la llotja superior i el envà que separava la primera llotja. També ha sigut necessari demolir i reconstruir part de la primera llotja per a garantir la seua estabilitat estructural. Aquestes actuacions han permés disfrutar de la caixa escènica que avui en dia podem utilitzar.

L’escenari s’ha reconstruït adaptant-lo a les necessitats actuals, però mantenint el sistema i la geometria anteriors. Un escenari amb un entramat de fusta tradicional que recupera la geometria original garantint la seguretat dels usuaris.

Durant les obres va ser necessari desmuntar les antigues tramoies, degut al seu deteriorament. Actualment l’escenari compta amb una plataforma de servei que supleix aquesta funció.

 

8. ESCALA IMPERIAL | EVOLUCIÓ DE L’ESPAI

L’ESCALA D’UN CASINO

Els arcs de la planta baixa del Gran Casino són l’avantsala d’un dels punts més emblemàtics i nobles de l’edifici: l’escala imperial. Aquest espai connecta les dues plantes del Gran Casino i és el punt d’accés a la sala de ball. Es tracta d’una escala imperial de marbre de grans dimensions.

Degut a la seua noblesa és un dels espais que millor s’ha conservat amb el temps i un dels punts on s’accedia al teatre TAGOBA. Després de fer cates de pintura es van reparar tots els paraments i moldures i es van cegar les finestres que el composaven. Així va recuperar el seu valor emblemàtic i com a punt de referència.

LA SALA DE BALL, LLOC D’ESDEVENIMENTS     

L’activitat del Gran Casino es centrava a la sala de ball, situada a planta primera. Una sala de referència per a tots els vila-realencs on s’han forjat importants aliances comercials. Una sala amb paviment de parquet en fusta de mobila, uns paraments amb moldures i un cassetonat d’algeps conformen l’espai.

Durant els transcurs de l’obra són diversos els veïns que, en veure les actuacions en la sala, s’han arrimat i han preguntat què s’estava fent. Aquest interés per la rehabilitació en aquest punt és una mostra de l’estima que se li té a aquest espai en concret.

Com a l’escala, s’han reparat els paraments després de realitzar cates de pintura i en tots dos espais s’ha utilitzat el mateix color, seguint el criteri compositiu original. El cassetonat presentava trencaments puntuals que han sigut reparats i s’ha repintat. Per a recuperar el paviment de fusta s’ha hagut de sustituir algunes de les peces més danyades per l’entrada d’aigua. En aquesta actuació s’ha utilitzat fusta de mobila històrica. La resta del paviment s’ha reparat i s’ha recuperat la seua integritat.

En les fotografies es poden observar diferents mostres de pintures i acabats que s’han anat provant i testant, per a veure quina emfatitzava millor el valor històric de l’expai.

 

9. PLANTA BAIXA | LA IMPORTÀNCIA DE L’ACCÉS

UN ACCÉS PER AL TEATRE TAGOBA

Històricament al teatre TAGOBA s’accedia per una xicoteta porta situada al número 4 del carrer Insa. Una porta anònima que fàcilment es confonia amb qualsevol altra i no denotava la meravella que s’ocultava darrere seua.

L’únic indicatiu que trobàvem era la placa commemorativa de la Rondalla TAGOBA.

Amb la intervenció s’ha creat un nou accés exclusiu per al teatre a través del mur de la façana. Aquesta nova apertura permet accedir al teatre de manera directa i poder fer que siga funcional i no dependre del Gran Casino. Per a crear aquesta apertura ha sigut necessari generar un pòrtic de vigues metàl·liques de gran format que sustenten l’edifici obrint la façana.

El Gran Casino manté el seu accés original amb les portes restaurades i lliures d’elements impropis. Cadascun dels usos té així un accés propi per primera vegada en la història i pot funcionar de manera independent i coordinada, compatibilitzant així les seues funcions.

 

10. I ARA, QUE…? | FASE 2. PROPOSTES

CAIXA ESCÈNICA

Privacitat dels camerinos. Resulta necessari plantejar uns telons que garanteixquen la privacitat dels actors per a permetre’ls independència mentre preparen les funcions.

Mobiliari camerinos. Instal·lar tot el mobiliari necessari als camerinos com espills, cadires. Il·luminació per a maquillatge, magatzematge de roba, etc.

Dotació tècnica de l’escenari.  Incorporar totes les instal·lacions necessàries al conjunt escènic.

Accessibilitat de l’escenari. Col·locar una plataforma elevadora mòbil annexa a l’escernari.

Restauració de la xapa de la boca d’escena. Amb la recuperació de la segona llotja es va descobrir una xapa metàl·lica amb policromia i el símbol dels rondallers que donen nom al teatre. Aquesta xapa està situada a la boca d’escena i presenta diferents decoracions i una greu degradació.

Tramoies, teló, …

 

MOBILIARI TEATRE

Bar amb servei d’àpats. Incorporar un bar que convertisca l’espai en el d’un café-teatre.

Graderia llotja 2. Sobre l’estructura de fusta situada actualment a la segona llotja del teatre, incorporar els elements necessaris per a formar una graderia i aumentar la capacitat d’espectadors del teatre.

Enfosquiment de la claraboia i finestres. Incorporar mecanismes de control de la il·luminació.

Mobiliari dels espectadors. Instal·lar el mobiliari necessari composat per un conjunt de cadires apilables, tauletes baixes i altes i taburets.

 

EXPOSICIONS I REUNIONS

Col·locació de paviment. Acabament de la planta segona amb un paviment ceràmic.

Instal·lacions de climatització, il·luminació i telecomunicacions. Dotació de totes les instal·lacions necesàries per al correcte funcionament de la sala.

Mobiliari per a exposicions. Dotació del mobiliari per a la realització de exposicions temporals.

Mobiliari per a sala de reunions i despatx. Habilitar una zona com a sala de reunions i despatx.

 
CASINO

Mobiliari Planta Baixa. Albergarà oficines d’atenció al públic de l’Ajuntament de Vila-real.  S’instal·larà el mobiliari d’oficina i de sala d’espera necessaris per a la correcta utilització d’aquet espai.

Mobiliari i adecuació de les instal·lacions de Planta Primera. Adequació de l’antiga sala de ball com a sala d’esdeveniments per a ceremònies civils, recepcions, etc.

Intervenció Planta Segona. Instal·lar el mobiliari necessari composat per un conjunt de cadires apilables, tauletes baixes i altes i taburets.

Cartelleria d’accés. Col·locar la senyalització indicativa a l’accés del teatre.